Algemene voorwaarden

Ten laste van onze opdrachtgever tenzij anders in onze offerte vermeldt

 • Collectieve wettelijke voorzieningen betreffende hygiëne (sanitair, refter, …) en veiligheid
 • Verticaal transport personen en van materieel of materialen voor de uit te voeren werken.
 • Algemene bouwplaats voorzieningen (bureel- & vergaderruimte, toegangswegen, verlichting, sanitair, afzetten van de werf, de nodige vergunningen en toelatingen voor de werkzaamheden zowel openbaar als privé
  Elektrische stroom op de werkvloer 230V (16 A via een onbelaste stroomkring t.b.v. het hete lucht lassen).
 • Waterdichtheidproef indien van toepassing
 • Doorboren van vloeren en wanden indien van toepassing
  Parkeerplaats voor de bedrijfsvoertuigen en kranen naast de respectievelijke werkplek op het dak, alle nodige vergunningen voor gebruik openbare weg

Het werken met onderaannemers is toegestaan indien van toepassing en indien zij ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Veiligheid

 • HWV zorgt voor de persoonlijke veiligheidsuitrusting van zijn eigen personeel. Alle collectieve veiligheidsmaatregelen moeten kosteloos voorzien worden door de algemene aannemer of opdrachtgever. Zij omvatten – zonder beperking – onder meer valnetten, dakrandbeveiliging, trappentorens (indien de dakrand zich op meer dan 8.00 meter van de begane grond bevindt), behoorlijke toegangswegen naar de ladders of naar de trappentorens, en zo voort. Al deze collectieve maatregelen zullen op voorhand aan onze goedkeuring voorgelegd worden om te vermijden dat wij ze moeten verwijderen om onze werken te kunnen uitvoeren en voleindigen. Situaties waarbij wij moeten werken met valharnassen en levenslijnen zullen enkel aanvaard worden voor kleine afwerkingen van geringe omvang. Ze geven aanleiding tot supplementen om het daaruit voortvloeiende rendementsverlies te compenseren. Bovendien is dergelijke manier van werken enkel mogelijk in de mate dat er gekeurde verankeringspunten of levenslijnen aanwezig zijn. De bij wet verplichte veiligheidscoördinator en extra bijkomende collectieve veiligheidsmiddelen vallen en laste van de bouwheer;
  Ten laste van wie het behoort tenzij anders in onze offerte vermeld.
 • Waterdicht aanwerken van dakdoorvoeren derden (HVCA installaties, koepels, ontluchtingen, afvoerpunten, schoorstenen, steun- & verankeringspunten, … ) Dichten van ankerpunten

Meetcode

 • Dakvlak: gemeten tussen de muren – openingen ≤2m² worden niet afgetrokken.
 • Opstand: in ontvouwing gemeten vanaf de snijlijn dakvlak tot aan de voorzijde opstand (dakrand), prijzen opkant idem als dakvlak tenzij anders vermeldt

. Exacte opmeting na uitvoering der werken kunnen min of meer hoeveelheden creëren

Algemeen en Waarborg

 • Onze prijzen zijn geldig voor uitvoering binnen de normale werkuren.
  . Montage veronderstelt een goede en veilige bereikbaarheid tot de plaats van montage
  . Andere niet vermelde constructiewerken zijn nooit in onze prijs inbegrepen tenzij anders vermeldt.
  . De weerstand en sterke van de structuur is ons bij prijsaanvraag verzekerd, anders dienen wij onze prijs aan te passen aan de benodigde aanpassingswerken, bijkomende constructiekosten en studiekosten zijn steeds supplementair ten laste van de opdrachtgever:
 • 10-jarige waarborg werk en materiaal inbegrepen


A BASIS VOOR OFFERTE

A-1 Behoudens een uitdrukkelijk en per artikel, door ons gegeven schriftelijk akkoord, blijven alle hierna vermelde VOORWAARDEN van onze offerte ongewijzigd van kracht.

A-2 Alle hout-, lood-, zink- en metselwerk, of gelijk welk ander BIJKOMEND WERK, dient door uw zorgen te gebeuren. De door ons voorziene werken zijn enkel deze uitdrukkelijk opgesomd in onze offerte.

A-3 WACHTUREN worden door ons in rekening gebracht.

A-4 Elke ondergrond dient door U aan ons DROOG, VETVRIJ, ONTRUIMD EN BEZEMSCHOON ter beschikking gesteld te worden voor de aanvang van onze werken.

A-5 Alle oppervlakken worden steeds in ONTVOUWING gemeten. Onderbrekingen van minder dan 2m² worden niet afgebroken. De oppervlakte van dampscherm en isolatie worden geacht dezelfde te zijn als deze van de afdichting zelf.

A-6 Uit onze offerte is uitgesloten niet alleen de realisatie maar ook het nazicht van de helling van het dak evenals de vaststelling voorafgaand aan de uitvoering van onze werken van inzakking of ongelijkheden in de ondergrond. Onze bekledingen volgen de ondergrond zonder correctie : VLAKMAKEN, AFSCHOT CONTROLEREN OF GEVEN, of DOORBUIGING COMPENSEREN

is niet in onze opdracht begrepen. De dakdekker is onbevoegd om te oordelen over stabiliteit dilaties en bouwfysische verschijnselen. Hij beperkt zich tot controle OP ZICHT van de ondergrond zoals gevraagd in de NORMEN (NBN B-46-301).

A-7 WERFPUBLICITEIT bij middel van een HWV-paneel wordt door u gratis toegestaan.

B PRIJZEN EN BETALINGEN, VERZEKERINGEN

B-1 Onze offerte is EEN MAAND geldig. Prijzen zonder BTW.

B-2 Onze offerte veronderstelt een uitvoering in EEN FASE. Per onderbreking factureren wij minimum 400 € forfait te vermeerderen met de extra kosten.

B-3 U mag GEEN ENKELE INHOUDING op het bedrag van onze facturen toepassen. Eventueel zijn wij bereid U een waarborg te verlenen die ten laatste één jaar na onze eindfactuur wordt vrijgegeven.

B-4 Onze offerte verondersteld de volgende BETALINGSAFSPRAAK :

 1. a) 30% voorschot bij bestelling contant betaalbaar.
 2. b) 30% bij aanvoeren van onze materialen op de werf.
 3. c) Het saldo naargelang de vordering van de werkzaamheden.

B-5 Onze facturen zijn betaalbaar te Izegem, binnen 30 dagen na factuurdatum. Het toezenden ervan geldt als aanmaning van betaling. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn gebeurt, de klant van rechtswege intresten voor niet tijdige betaling van 2% per maand verschuldigd is, zonder aanvullende ingebrekestelling.

Elke afkorting wordt eerst op de intresten aangerekend en dan pas op het verschuldigd kapitaal (art.1254 B.W) Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat wanbetaling de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht tot een forfaitaire vergoeding van 10% van de hoofdsom als vergoeding voor schade aan HWV door het niet naleven van de hoofdverbintenis (art. 1150-1152-1229 B.W.).

B-6 De HERZIENINGSFORMULE refereert naar de indexen geldig in de maand die aan onze EERSTE offerte VOORAFGAAT, en wordt op de MAANDELIJKS UITGEVOERDE werkzaamheden toegepast, ongeacht de voorschotten.

B-7 Wij FACTUREREN naargelang de vordering van de werkzaamheden op basis van eigen opmerkingen. Indien U dit wenst zijn deze metingen tegensprekelijk. De EINDOPMETING gebeurt zo mogelijk tegensprekelijk. In geval alléén door HWVba gemeten wordt, en ons geen aangetekende opmerkingen toegestuurd worden binnen de 30 kalenderdagen na datum van onze eindfactuur GELDEN DEZE MATEN ALS DEFINITIEF. Na deze datum worden ook geen opmerkingen meer aanvaard over de staat van opruiming, reiniging of afwerking

B-8 HWV is verzekerd tegen schade ten belope van 2.500.000 euro bij VIVIUM. Bij akkoord tot werkzaamheden gaat de opdrachtgever automatisch akkoord om alle mogelijke schade boven dit bedrag te laten bij te verzekeren bij haar verzekeringsmaatschappij lastens haar rekening. Automatisch neemt de opdrachtgever afstand van verhaal van schade ten opzichte van HWVba boven de 2.500.000 euro. Opdrachtgever meldt voor aanvang deze clausule bij haar verzekeringsmaatschappij. Alle nalatigheid hiervan is voor opdrachtgever zijn rekening.

C UITVOERINGSTERMIJN EN OPLEVERING

C-1 Om enige waarborg omtrent de AANVANGSDATUM van de werken te kunnen geven, dient HWVba minstens 7 werkdagen vooraf door U verwittigd te worden, en dit per nieuwe FASE.

C-2 Als UITVOERINGSTERMIJN kan slechts een zeker aantal WERKBARE DAGEN aanvaard worden. Wat afdichtingen betreft slaat de uitvoeringstermijn uitsluitend op REGENDICHT MAKEN.

C-3 REGENWEER, SNEEUW, VORST of STORM geven aanleiding tot verlet. Met het oog op de af te leveren waarborg, oordeelt HWVba autonoom of al dan niet gewerkt kan worden. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd met het aantal dagen waarop niet of onvolledig kan gewerkt worden. Bij winterweer dienen de Belgische normen of de voorschriften van de fabrikant gerespecteerd te worden.

C-4 U kan geen BOETE of SCHADEVERGOEDING vorderen voor een vertraagde oplevering.

C-5 Bij ontstentenis van een tegensprekelijke oplevering binnen de maand na het beëindigen van onze opdracht, wordt geacht dat de OPLEVERING heeft plaatsgehad op datum van de eindfactuur of één maand na het einde van onze werken. (De eerste dezer data geldt). De tienjarige waarborgperiode start op deze datum. Wij kunnen geen rekening houden met een latere datum van oplevering door UW eventuele opdrachtgever.

C-6 Noch het laattijdig of onvolledig betalen der werken, noch het inhouden van waarborgen of het bestaan van bankwaarborgen, kan enig effect hebben op de aanvang van de waarborgtermijn.

D WAARBORG

D-1 De tienjarige waarborgtermijn vangt aan op de datum van onze eindfactuur of ten laatste een maand na het einde van onze werken. De eerste van deze data geldt.

D-2 Op verzoek wordt een WAARBORGBULLETIN afgeleverd, geldig na ontvangst van de laatste betaling, of na het vrijgeven van de bankwaarborgbrief. Zolang betalingen openstaan, kan geen beroep gedaan worden op de waarborg.

D-3 Onze waarborg vervalt vanaf het ogenblik dat derden over de opgeleverde afdichting lopen, dat de afdichting door derden hersteld wordt, dat er materiaal of gereedschap opgeslagen wordt

of dat er producten op gestort worden die de afdichting kunnen oplossen of aantasten, of wanneer de dakbedekking gebruikt wordt op een wijze waarvoor ze niet werd bestemd. Onze waarborg dekt geen schade die veroorzaakt wordt door de abnormale beweging (onder meer van de ondergrond of van de dragende structuur), die de dakdekker niet visueel kan vaststellen

(NBN B46-301).

D-4 ADVIEZEN die HWVba gebeurlijk geeft in verband met de dak- of wand OPBOUW (bijvoorbeeld keuze van en plaats waar de isolatie en het dampscherm worden aangebracht) blijven steeds onderworpen aan het oordeel van de ONTWERPER en kunnen nooit de AANSPRAKELIJKHEID VAN DEZE LAATSTE opheffen.

E GESCHILLEN

E-1 Alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Izegem zijn bevoegd, hetzij de Rechtbank van Koophandel, hetzij het Vredegerecht van het Eerste Gerechtelijk Kanton.

E-2 Noch STORMSCHADE bij windsnelheid van meer dan 27m/sec. noch GEVOLGSCHADE aan personen of aan meubilair, apparatuur, vloer- en wandbekleding enz. kunnen ons ten laste gelegd worden.